logo དམངས་སྲོལ་རིག་གནས། ཞིབ་ཕྲའི་གནས་གནས་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཆེན་མོ་ལྷ་སར་སྤེལ་བ།

2018-07-09 17:11མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་པ་པོ།:


   སྤྱི་ཟླ7པའི་ཚེས2དང་ཚེས3ཉིན། བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཆེན་མོ་དེ་ལྷ་ས་ནས་སྤེལ་ཞིང་། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཐོན་པའི་འགྲན་ཞུགས་པ40ལྷག་ཐེངས་འདིའི་འགྲན་བསྡུར་དུ་ཞུགས། གཙོ་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱོར་གནང་བ་ལྟར་ན། ལྷ་སའི་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་རྒྱལ་བའི་འགྲན་ཞུགས་པ་དག་ཀན་ལྷོ་རུ་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་རྟིང་རྩོད་དུ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།ཡིད་འགུག་ཐད་གཏོང་།

ཡིད་འགུག་སྒྲིག་རིམ།